2020-03-05 06:28Pressmeddelande

Endast 19 procent kvinnor i företagsstyrelser

Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland

Det är männen som dominerar i svenska företagsstyrelser. Endast 19 procent är kvinnor och det ser inte ut att bli bättre. Utvecklingen har i princip stått stilla de senaste åren.

Sedan Almis första styrelsekartläggning 2013 har andelen kvinnor i bolag som omsätter mer än fem miljoner eller har minst fem anställda i princip stått stilla. Av de 163 098 styrelseplatser som finns i de undersökta företagen är endast 19 procent kvinnor. En uppgång med endast två procentenheter på sju år. En jämförelse med företag som är noterade på Stockholmsbörsen visar att mångfalden där utvecklas bättre då 34 procent av ledamöterna är kvinnor.

- Kunskapen om mångfald i svenska företagsstyrelser är oerhört viktig för att vi ska kunna förändra. All forskning visar att mångfald ger tillväxt och goda resultat. Att utvecklingen går så långsamt är mycket frustrerande, men visar hur angeläget det är att jobba med frågan, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland och ansvarig för Styrelsekartläggningen.

Ökningen av andelen företag där vd är en kvinna går något snabbare, men från en låg nivå. Vid första mätningen för sju år sedan var andelen tio procent. I årets mätning ligger andelen på 13 procent. Där är börsbolagen något sämre. Endast tio procent av börs-vd:arna är kvinnor.

Ägande, styrelseplats och vd-rollen följs åt

En stor andel av de undersökta företagen är ägarledda och det syns tydligt att den sneda könsfördelningen i styrelserummen och på vd-posterna tar sin början i ägandet. Enligt tillgänglig statistik, sammanställd av Tillväxtanalys 2018, är cirka 30 procent av företagarna i Sverige kvinnor och 70 procent män. Av de totalt 107 525 företag i Styrelsekartläggningen har 73,1 procent 0 kvinnor i styrelsen. Det visar tydligt att ägande, vd och styrelsepost hänger ihop.

Aktivt styrelsearbete ger tillväxt och lönsamhet

Få kvinnor äger och leder företag, men Styrelsekartläggningen visar också att få företag har ett aktivt styrelsearbete. Endast 52 procent av de undersökta företagen har minst två ordinarie ledamöter.

- Det finns en rad undersökningar, både våra egna och andras, som visar att företag som har ett aktivt styrelsearbete med externa ledamöter också har en bättre utveckling och tillväxt, säger Anna Lundmark Lundbergh.

Utmana gamla vanor och slentrianmässiga val

Att analysera fakta och bli medveten om hur könsfördelningen ser ut i företagen, oavsett om det handlar om att vara vd, styrelseledamot eller ägare är första steget mot en förändring.

- Vi ser den årliga kartläggningen som en hjälp för att förstå hur det ser ut och för att sedan utmana både oss själva och de strukturer vi är i för att göra förändringar, säger Anna Lundmark Lundbergh.

Inom Almi pågår just nu ett arbete med att granska hur kommunikation, tjänster och beslutsprocesser ser ut ur ett normkritiskt perspektiv. Syftet är att säkerställa att kundprocessen är medveten, jämlik och inkluderande och bidrar till tillväxt i små och medelstora företag.

- Vi vet att mångfald ger bättre resultat och vi fortsätter envist att sprida fakta för att fler ska kunna agera och bidra till att utveckla mer lönsamma företag. Företag där mångfald är självklart, avslutar Anna Lundmark Lundbergh.

Fakta om Styrelsekartläggningen 2020

  • Styrelsekartläggningen genomförs i år för femte gången. Första Styrelsekartläggningen genomfördes 2013.
  • 19 procent av det totala antalet styrelseplatser innehas av kvinnor. Det är en ökning med två procentenheter från 2013.
  • 13 procent av företagen har en kvinna på vd-posten. Högst andel kvinnor på vd-posten i Sverige har Stockholm med 16 procent. I botten ligger Jönköping med 9 procent.
  • 39 procent av de 56 149 företag som har två eller fler styrelseledamöter har minst en kvinna i styrelsen. Det är ingen förändring jämfört med 2019 och en ökning med fyra procentenheter från 2013.

Fakta om kartläggningen.

Rapporten i sin helhet finns på almi.se/om-almi/press/undersokningar. Statistiken omfattar 107 525 aktiebolag. Av de företagen har 56 149 två eller fler ordinarie ledamöter i styrelsen. De antas kunna ha ett aktivt styrelsearbete och därför är det främst de företagen kommenteras i rapporten.

 


Ämnen: Almi

Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Anna Lundmark Lundbergh
Vd, Almi Värmland
Anna Lundmark Lundbergh