2020-03-05 13:46Pressmeddelande

Endast 20 procent kvinnor i Västmanlands företagsstyrelser

Det är männen som helt dominerar företagsstyrelserna i länets företag. Endast 20 % av ledamöterna är kvinnor. Av vd:arna i företagen är 12 % en kvinna. - Utvecklingen har stått stilla de senaste åren. Det kan upplevas som frustrerande eftersom forskning visar att mångfald ger tillväxt och goda resultat. Frågan är mycket viktig för oss och vi försöker vända på utvecklingen, säger Billy Bergåker, vd för Almi Mälardalen. Det framgår av Almis årliga undersökning av drygt 2 400 företag i Västmanland med över fem mkr i omsättning och fem anställda eller fler.

Fortsatt låg andel kvinnor i styrelser och som vd
Sedan Almis första styrelsekartläggning 2013 är andelen kvinnor i styrelserna i Västmanlands företag fortsatt låg och ligger på 20 procent. En uppgång med fyra procentenheter på sju år. Andelen kvinnor i de västmanländska bolagens styrelser ligger något högre än rikssnittet som är 19 procent. Dessutom har bara drygt var tionde företag i länet en kvinna som vd.

- Det finns en rad undersökningar, både våra egna och andras, som visar att företag som har ett aktivt styrelsearbete med externa ledamöter också har en bättre utveckling och tillväxt, säger Billy Bergåker, vd för Almi Mälardalen.

- Utvecklingen har stått stilla de senaste åren. Det kan upplevas som frustrerande eftersom forskning visar att mångfald ger tillväxt och goda resultat. Frågan är mycket viktig för oss och vi försöker vända på utvecklingen, säger Billy Bergåker.

Ägande, styrelseplats och vd-rollen följs åt
En stor andel av de undersökta företagen är ägarledda och det syns tydligt att den sneda könsfördelningen i styrelserummen och på vd-posterna tar sin början i ägandet. Enligt tillgänglig statistik, sammanställd av Tillväxtanalys 2018, är cirka 30 procent av företagarna i Sverige kvinnor och 70 procent män. Av de 2 475 företagen i Västmanland som ingick i Styrelsekartläggningen har 74,3 procent 0 kvinnor i styrelsen. Det visar tydligt att ägande och styrelsepost hänger ihop.

Stora skillnader mellan branscher
Kvinnors styrelserepresentation skiljer sig markant inom olika branscher. Högst är den i Västmanland inom annan serviceverksamhet samt vård och utbildning och med 78 resp. 74 procent kvinnor i styrelserna. Lägst är den inom industri och tillverkningsföretag med 31 procent.

Högre andel kvinnor i börsbolagen
En jämförelse med företag som är noterad på Stockholmsbörsen visar att andelen kvinnor där är mycket högre, även om det inte är jämställt. Andelen kvinnor bland Stockholmsbörsens styrelseledamöter är 34 procent.

Därför tar Almi fram denna statistik årligen
Att analysera fakta och bli medveten om hur könsfördelningen ser ut i företagen, oavsett om det handlar om att vara vd, styrelseledamot eller ägare är första steget mot en förändring.

- Det är glädjande och hoppfullt att fler och fler efterfrågar och använder den fakta vi tar fram. Vi vet att mångfald ger bättre resultat och det inspirerar oss att envist fortsätta sprida kunskap för att fler ska kunna agera och bidra till att utveckla mer lönsamma företag, säger Anna Lundmark Lundbergh, som är ansvarig för undersökningen och vd för Almi Värmland.

Kvinnors andel i styrelser i Västmanland %

Rikssnitt 2020

Västmanland 2020

Västmanland 2019

Västmanland 2013

Andel företag med minst en kvinna i styrelsen

39

41

39

35

Andel kvinnor i styrelser totalt

19

20

19

16

Andel vd:ar som är en kvinna

13

12

12

11

Andel kvinnor av nytillkomna vd:ar 2013-20

26

19

 

 

Fakta om kartläggningen
Styrelsekartläggningen genomförs i år för femte gången. Första Styrelsekartläggningen genomfördes 2013. Rapporten i sin helhet finns på almi.se/kunskapsbanken/undersokningar/styrelsekartlaggning/ Statistiken omfattar 107 525 aktiebolag. Av de företagen har 56 149 två eller fler ordinarie ledamöter i styrelsen. De antas kunna ha ett aktivt styrelsearbete och därför är det främst de företagen kommenteras i rapporten.Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Magdalena Götheden
Marknad & kommunikation, Almi Mälardalen
Magdalena Götheden