2019-03-08 04:55Pressmeddelande

Endast marginellt fler kvinnor i ledning och styrelser

Anna Lundmark Lundbergh, vd, Almi Värmland och ansvarig för styrelsekartläggningen.Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland och ansvarig för styrelsekartläggningen.

Andelen kvinnor i styrelser och ledning utvecklas positivt – men det går långsamt. Det visar en färsk undersökning från Almi om kvinnor i styrelser och vikten av ett aktivt styrelsearbete.

Andelen bolag med minst en kvinna i styrelsen ökar marginellt från 38% till 39% jämfört med föregående års undersökning. I undersökningen ingår företag med över 5 miljoner kronor i omsättning och minst fem anställda. Andelen kvinnor av styrelseledamöterna totalt ligger kvar på 19%, det är samma nivå som föregående år.

Positivt är att undersökningen visar att andelen kvinnor bland de nytillkomna styrelseplatserna är mycket högre. Det innebär en förändring i positiv riktning på sikt. Men det går långsamt och totala andelen kvinnor på styrelseposter ökar endast marginellt.

Undersökningen visar också utvecklingen av andelen kvinnor på vd-poster. Här ökar andelen kvinnor marginellt från 12% till 13%. Bland de nytillkomna vd-posterna är andelen kvinnor högre. Även här sker alltså en förändring i positiv riktning, men det går långsamt.

Långsam men positiv förändring

Av landets drygt 105 000 företag med minst 5 miljoner kronor i omsättning och minst fem anställda har drygt hälften minst två ordinarie styrelseledamöter. Av dessa drygt 55 000 företag har 39% minst en kvinna i styrelsen. I resterande styrelser sitter alltså bara män. Av de totalt drygt 160 000 styrelseledamöterna är 19% kvinnor och 12% av styrelserna har en kvinna som ordförande. I 13% av företagen är en kvinna vd.

Utvecklingen går alltså långsamt och ledningsstrukturerna är relativt konstanta. För Almi är jämställdhetsfrågan viktig för att skapa tillväxt och bygga långsiktigt hållbara företag. Därför vill vi synliggöra hur den faktiska utvecklingen ser ut, säger Anna Lundmark Lundbergh, som är ansvarig för undersökningen och vd för Almi Värmland.

 

Högre andel på nytillkomna positioner

Sedan 2013 har det tillkommit 17 828 nya styrelseledamöter i de undersökta företagen. Under samma period har antalet kvinnor ökat med 7 061 vilket motsvarar 40%.

Sedan 2013 har antalet vd-poster ökat med 7 365 personer och antalet kvinnor med 2 148 vilket motsvarar 29%. Ett antagande är att de nytillkomna styrelseplatserna och vd-posterna i högre grad tillsatts med en kvinna.

Stora skillnader mellan branscher och län

Kvinnors styrelserepresentation skiljer sig markant inom olika branscher. Högst är den inom vård och utbildning och servicenäringar med 70% respektive 65% kvinnor i styrelserna. Lägst är den inom industri och tillverkningsföretag med 29%. Andelen kvinnor i styrelserna skiljer sig också mellan länen. Den högsta andelen kvinnor i styrelser återfinns på Gotland följt av Stockholm, Södermanland och Uppsala. Högst andel vd återfinns på Gotland och i Uppsala län.

Företag med aktivt styrelsearbete rekryterar fler kvinnor

För att öka kunskapen om betydelsen av externrekrytering och mångfald i styrelsearbetet omfattar undersökningen även djupintervjuer med 400 vd.

Intervjuerna visar att styrelsen är en outnyttjad potential för många företag. Vd som har en aktiv styrelse ser mycket positivt på hur styrelsen påverkar företagets utveckling. Trots det är det så mycket som 48 procent av bolagen som bara har en ordinarie ledamot i styrelsen, säger Anna Lundmark Lundbergh.

Intervjuerna visar att ett aktivt styrelsearbete har stor betydelse för företagets utveckling. Med aktivt styrelsearbete menas att bolaget håller minst fyra styrelsemöten. De företag som har ett aktivt styrelsearbete anser att styrelsearbetet gör stor nytta. Dessa bolag planerar i högre grad än andra att göra större satsningar inom de närmaste åren. De har i högre grad externa ledamöter och planerar att ta in fler. Ägarna till dessa bolag ser ökad mångfald som viktig. De har också i högre grad ökat andelen kvinnor styrelsen. De som rekryterat nya ledamöter säger också att de borde ha gjort det tidigare då det visat sig gynna bolagets utveckling

De som ser styrelser som ett kraftfullt verktyg att utveckla företaget ser till att öka mångfalden bland ledamöterna och då inte minst kvinnor, säger Anna Lundmark Lundbergh.

Undersökningsfakta

  • År 2019 finns 105 335 bolag med minst fem miljoner i omsättning eller minst fem anställda.
  • Av de 105 335 bolagen har 55 044 bolag minst två ordinarie ledamöter i styrelsen.
  • Statistiken baseras på denna grupp om 55 044 företag.
  • Intervjuerna har genomförts med ett urval på 400 företag från ovanstående grupp.

 

Läs mer och ta del av Almis styrelsekartläggning 2019:
https://www.almi.se/om-almi/press/undersokningar/


Ämnen: Almi

Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Anna Lundmark Lundbergh
Vd, Almi Värmland
Anna Lundmark Lundbergh