2022-11-08 06:30Pressmeddelande

Företag i Västmanland får svårare att låna

Mikael Fällman, vd för Almi Företagspartner Mälardalen AB (Västmanland och Örebro län). Foto: Henrik Mill.Mikael Fällman, vd för Almi Företagspartner Mälardalen AB (Västmanland och Örebro län). Foto: Henrik Mill.

Nio av tio bankchefer bedömer att konjunkturen kommer att försvagas. Dessutom kan det bli svårare för företagen att få banklån. Det visar Almis Låneindikator. Samtidigt ser Mikael Fällman, vd för Almi Mälardalen, att intresset för en viss typ av lån ökar.

Undersökningen visar att bankcheferna är mer pessimistiska nu än under pandemin. Den största skillnaden är att det är fler som tror att konjunkturnedgången blir betydlig.

– Vi delar den bilden. Samtidigt går industrin bra på många håll. Det gäller även exportföretagen, som kan gynnas av en svag krona. Företag som påverkas av konsumenternas minskade köpkraft drabbas mest, men även energiintensiva företag. Många företagare har stärkt sin omställningsförmåga efter pandemin och är bättre förberedda för en kris än tidigare, säger Mikael Fällman, vd på Almi Mälardalen.

Bankernas utlåning kan minska 
Fyra av tio bankchefer bedömer att det har blivit svårare för bankens företagskunder att få lån, jämfört med tidigare kvartal. Resterande uppger att det är lika svårt. Ingen bedömer att det har blivit lättare att låna. För första gången på flera mätningar är det en viss andel som svarar att utlåningen kommer att minska betydligt.

– De företag som har klarat sig bättre genom tidigare lågkonjunkturer har varit tidiga med att se över likviditet och kassaflöden, så att företaget inte har hamnat i en ofördelaktig situation. De har inte väntat för länge. Vi har kunnat hjälpa en del av dessa genom våra verktyg för att simulera ekonomin ett par eller tre år fram i tiden och se hur olika yttre faktorer kan påverka. Många företag har också varit duktiga på att ställa om och hittat möjligheter att investera i hållbar omställning. Här kan Almis gröna lån vara till hjälp, säger Mikael Fällman.

Almis utlåning förväntas att öka
Det finns en förväntan hos Almi i Västmanland om att den egna utlåningen kommer att öka.

– En av våra uppgifter är att dela risk med banker och komplettera deras utlåning så att livskraftiga företag kan klara sig. Dessutom ser vi ett ökat intresse för lån till hållbarhetssatsningar. Vårt gröna lån har nu passerat en femtedel av vår totala utlåning, säger Mikael Fällman.

Ökat intresse för hållbarhetssatsningar 
Almis gröna lån har blivit alltmer efterfrågat i Västmanland. Inte bara på grund av högre energipriser, utan många ser en möjlighet i att bli mer attraktiva som arbetsgivare – en viktig konkurrensfaktor när det råder kompetens- och arbetskraftsbrist. Ökad medvetenhet om sociala hållbarhetsfaktorer har också bidragit till ett stärkt intresse för frågorna. 

– Företag som ser hållbarhet som ett affärsintresse blir också mer finansiellt hållbara och framtidssäkrade, säger Mikael Fällman.

Sammanfattande fakta om resultatet i Låneindikatorn  

  • Fyra av tio bankchefer bedömer att det har blivit svårare för bankens företagskunder att få lån jämfört med tidigare kvartal. Resterande uppger att det är lika svårt. Ingen bedömer att det har blivit lättare att låna. För första gången på flera mätningar är det en viss andel som svarar att utlåningen kommer att minska betydligt.
  • Nio av tio bankchefer tror på en försvagad konjunktur det närmaste året.
  • Hälften av dessa tror på en betydlig försvagning under det närmaste året, medan den andra hälften tror att konjunkturen försvagas något.
  • Tidigare kvartal och under mars 2020 trodde cirka 70 procent på en försämrad konjunktur och enbart fyra procent trodde på en betydlig nedgång under det närmaste året.

Fakta om Almis utlåning

  • Almis utlåning ökar i många delar av landet eftersom Almi kompletterar bankers utlåning och delar risk med dem.
  • Almis regionala vd:ar ser ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor bland företag.
  • Det gröna lånet för hållbarhetssatsningar har blivit en allt större del av Almis totala utlåning.
  • Högre energipriser bidrar till det ökade intresset, men också att företag ser andra vinster, som att de blir mer attraktiva som arbetsgivare och hittar nya affärsmöjligheter.

Läs Almis Låneindikator, september 2022
www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar 

Om undersökningen 
Syftet med Almi Låneindikator är att skapa ett unikt mått som i ett tidigt skede ska förutse vart den svenska konjunkturen är på väg. Förutsättningar för detta skapas med en gediget genomförd undersökning med god statistisk tillförlitlighet. Låneindikatorn genomförs av Origo Group. Denna mätning är nummer 72 i ordningen sedan starten i september 2004. Samtliga bankkontorschefer ingår som målgrupp i undersökningen. Från dessa har 102 valts ut genom ett obundet slumpmässigt urval och telefonintervjuer har genomförts med dem under perioden 7–26 september 2022. Felmarginalen i studien på totalnivå är max +/- nio procentenheter. Om Almi

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa hållbart. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser, som etablerade företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.


Kontaktperson

Magdalena Götheden
Marknad & kommunikation, Almi Mälardalen
Magdalena Götheden
Mikael Fällman
Vd, Almi Mälardalen (Västmanland och Örebro län)
Mikael Fällman

Relaterade länkar