2021-03-08 06:40Pressmeddelande

Företag med jämställda styrelser har högre lönsamhet

I Värmland är bara 13 procent av företagens styrelser jämställda

En genomgång av drygt 40 000 bolag visar tydligt att företag med jämställda styrelser har en signifikant högre lönsamhet och omsättning än övriga företag. Det framgår av en undersökning som Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, gjort på uppdrag av Almi Företagspartner.

Undersökningen från Luleå tekniska universitet visar att företag med jämställda styrelser har både bättre lönsamhet och omsättning än de som har en sned könsfördelning i styrelsen. Resultatet är oberoende av bransch, ålder och vd:s kön. Samtidigt visar Almis undersökning att få företag är jämställda.

 • På Almi kommer vi årligen i kontakt med en stor mängd företag som vill utveckla sin verksamhet och som årligen tar del av våra tjänster. Vår erfarenhet är att ett aktivt styrelsearbete och en jämställd styrelse bidrar positivt till företagets utveckling. Nu finns det också fakta som visar på ett samband mellan en jämställd styrelse och företagets lönsamhet, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland.

Utvecklingen går sakta

Almis årliga styrelsekartläggning kartlägger både antalet kvinnor i styrelser och antalet företag med ett aktivt styrelsearbete som har minst en kvinna i styrelsen. Företagen som ingår i kartläggningen har minst 5 miljoner kronor i omsättning och/eller fem anställda. För att ett aktivt styrelsearbete ska vara möjligt måste företaget ha minst två styrelseledamöter.

Bland dessa är andelen företag i Värmland med minst en kvinna i styrelsen 35 procent, vilket är lägre än rikssnittet. Det är samma nivå jämfört med föregående år och fyra procentenheter högre sedan undersökningen gjordes första gången 2013.

Med utgångspunkt i Jämställdhetsmyndighetens definition på en jämställd styrelse som innebär att fördelningen man/kvinna ska vara mellan 40 till 60 procent, så är endast 13 procent av styrelserna i dessa bolag i Värmland jämställda. Det har ökat två procentenheter sedan 2013.

Totalt antal ledamöter i styrelserna ökar och vi ser en svag ökning av antalet kvinnor

Det totala antalet ledamöter i de kartlagda värmländska företagen har ökat med 14 procent sedan 2013 och närmare fyra procent sedan 2020.

 • Det är mycket positivt att siffrorna börjar röra sig uppåt och att både antalet ledamöter och andelen företag som har fler än en ledamot ökar. Det är en av grundförutsättningarna för ett aktivt och kraftfullt styrelsearbete överhuvudtaget. Utifrån de fakta vi nu presenterar hoppas jag att ännu fler ska börja jobba mer aktivt med sin styrelse, säger Anna Lundmark Lundbergh.

Av de 3 602 styrelseplatser som finns i de undersökta företagen i Värmland är endast 17 procent tillsatta med kvinnor, vilket är lägre än rikssnittet. Sedan 2013 har andelen kvinnor i länets styrelser ökat med två procentenheter.

 • Att ta tillvara på all kompetens som står till förfogande borde vara en självklarhet för att kunna öka företagets möjlighet att växa och nå lönsamhet. Att kvinnor inte bjuds in i styrelsearbetet blir ett hinder för företagen själva för att nyttja sin egen fulla potential och att skapa tillväxt och lönsamhet. Kortfattat så vinner företag på att bygga jämställda styrelser för att effektivt utveckla sin konkurrenskraft, säger Anna Lundmark Lundbergh.

Fakta

Styrelsekartläggningen

 • Almis årliga undersökning kartlägger både andelen kvinnor i styrelser och andelen företag med ett aktivt styrelsearbete som har minst en kvinna i styrelsen. Nytt för i år är andelen företag som har en jämställd styrelse. Styrelsekartläggningen genomförs i år för sjätte gången. Första Styrelsekartläggningen genomfördes 2013.
 • Företagen som ingår i kartläggningen har en omsättning på minst 5 miljoner och/eller minst 5 anställda. Totalt antal företag som ingår i kartläggningen är 109 652 varav 2 458 är värmländska bolag. Av dessa har 58 675 företaget minst två styrelseledamöter nationellt där 1 237 är värmländska bolag. Att ha mer än en ordinarie ledamot är en förutsättning för ett aktivt styrelsearbete. Data har inhämtats från UC i januari 2021 och baseras på senast tillgängliga nyckeltal från respektive företag.
 • 35 procent av de 1 237 företag i Värmland som har två eller fler styrelseledamöter har minst en kvinna i årets kartläggning jämfört med rikssnittet på 40 procent. Det är oförändrat jämfört 2020 och en ökning med fyra procentenheter från 2013.
 • 17 procent av det totala antalet styrelseplatser i värmländska företag innehas av kvinnor i årets kartläggning. Det är tre procentenheter lägre än rikssnittet.  Det är samma andel som 2020 och en ökning med två procentenheter från 2013.
 • 11 procent av företagen har en kvinna på vd-posten, samma nivå som 2020 och två procentenheter lägre än rikssnittet.
 • 13 procent av företagen har en jämställd styrelse, 87 procent har en mans- eller kvinnodominerad styrelse, vilket kan jämföras med 11 procent respektive 89 procent 2013. Motsvarande nivå för riket är 15 procent för 2021 och 13 procent för 2013.

Rapport om könsdiversifiering i bolagsstyrelser

 • Rapporten ”Könsdiversifiering i bolagsstyrelser och företagsprestation” har utförts av Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation, Luleå tekniska universitet.
 • De statistiska analyserna är gjorda med hjälp av programvaran IBM SPSS. Både medelvärdesanalyser och linjär regression visar på signifikanta skillnader i lönsamhet och omsättning i jämställda styrelser jämfört med ojämställda styrelser.
 • Analyserna är genomförda på företagsdata levererade från UC 2013 omfattande 90 193 företag varav 43 763 företag två ledamöter eller fler.

Mer info

Styrelsekartläggning och rapporten om könsdiversifiering finns på https://www.almi.se/styrelsekartlaggningkvinnor

För mer information kontakta:

Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland, mobil 070 814 93 77

Om Almi

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Anna Lundmark Lundbergh
Vd, Almi Värmland
Anna Lundmark Lundbergh