2022-02-07 06:29Pressmeddelande

Företag som har ledamöter med både svensk och utländsk bakgrund omsätter mer

Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland och ansvarig för styrelsekartläggningen

Företag där styrelsen består av ledamöter med både svensk och utländsk bakgrund har högre omsättning än andra företag. Det framgår av en rapport som Malin Malmström, professor vid Luleås tekniska universitet, tagit fram på uppdrag av Almi Företagspartner.

Förra våren släppte Almi en rapport som undersökte den ekonomiska effekten av jämställdhet i bolagsstyrelser. Den visade att ökad jämställdhet ledde till förbättrade ekonomiska resultat. Nu kommer en ny rapport som har undersökt jämlikhet i styrelsesammansättningen, där mer jämlika styrelser består av ledamöter med såväl svensk som utländsk bakgrund.

Den nya rapporten visar att jämlika styrelser, avseende ledamöternas bakgrund, leder till högre omsättning och ökad export samt import – oavsett företagens branschtillhörighet. Rapporten visar också att de företag som presterar allra bäst har både en jämlik och jämställd styrelse. Rapporterna är framtagna av Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleås tekniska universitet.

Att ta tillvara på all kompetens som står till förfogande borde vara en självklarhet för att kunna öka företagens möjlighet att växa. Nu visar dessutom våra undersökningar att företag som har mer jämlika och jämställda styrelser omsätter mer. Företag vinner helt enkelt på att ha personer med olika bakgrund och erfarenhet i styrelsen, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland.

Rapporten bygger på en databas där närmare 100 000 aktiebolag ingår, som omsätter minst fem miljoner och/eller har minst fem anställda. Företagens ekonomiska utveckling har följts under en treårsperiod. En tidigare kartläggning har visat att endast 20 procent av företagen i databasen har minst en styrelseledamot med utländsk bakgrund.

Rapporten har också undersökt möjligheten att identifiera en optimal andel ledamöter med utländsk bakgrund. Resultatet av beräkningen visar att den optimala andelen ledamöter med utländsk bakgrund i styrelsen för ekonomisk effektivitet finns i ett spann omkring 30 procent.

Över 10 000 företag tar årligen del av Almis tjänster. Vår erfarenhet har länge varit att ett aktivt styrelsearbete och en jämlik och jämställd fördelning i styrelsen bidrar positivt till företagens utveckling. Nu finns det också fakta som styrker detta, säger Anna Lundmark Lundbergh.

Utifrån tidigare forskning lyfter rapporten fram förklaringar till att ledamöter med utländsk bakgrund kan öka antalet internationella affärer och bidra till ökad omsättning. Till exempel kan kunskap om kulturen och språket på en ny marknad skapa konkurrensfördelar. Även andra affärsdrivande faktorer lyfts fram, däribland nätverk och kontakter, affärsmässig förståelse och kunskap om leverantörer och kunder. En annan förklaring som ges är att diversifierade grupper gynnar kreativitet och därför ger fler lösningar på problem.

­Vi behöver utmana styrande normer och skapa en miljö där fler kan bidra. Människor med olika bakgrund och erfarenhet har med sig kunskap som bidrar till vidare perspektiv och fler synsätt. Är vi olika, vet vi att det krävs ansträngning för att nå enighet i en fråga. Då förbereder vi oss också mer och beslutsunderlaget blir därmed bättre, säger Anna Lundmark Lundbergh.

Om undersökningen

  • Databasen som analyserna bygger på är sammanställd av SCB och omfattar åren 2016–2018. Data har hämtats från LISA, LISA_FTG, LISA_CFAR, RTB, RAMS, STATIV, UHV, UHT, FoU och FDB.
  • I databasen ingår totalt 96 090 aktiebolag med minst fem miljoner i omsättning och/eller minst fem anställda. Den fördjupade statistiken som rapporten vilar på omfattar 34 062 aktiebolag. De har minst två ordinarie ledamöter i styrelsen och har haft verksamhet under hela perioden 2016–2018.

Rapporten ”Betydelse av ledamöter med utländsk bakgrund” finns här. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-88861

Den tidigare kartläggningen som hänvisas till finns här: https://www.almi.se/kunskapsbanken/undersokningar/styrelsekartlaggningutlandskbakgrund

För mer information kontakta:
Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland, anna.lundbergh@almi.se, 070-814 93 77.


Ämnen: Almi

Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Anna Lundmark Lundbergh
Vd, Almi Värmland
Anna Lundmark Lundbergh