2021-03-29 05:30Pressmeddelande

Företagare med utländsk bakgrund har drabbats extra hårt av pandemin

tom restuarang

Närmare sex av tio företagare uppger att företaget påverkats negativt av pandemin. Men det finns stora skillnader mellan olika branscher. Det är branscher med en stor andel företagare med utländsk bakgrund som drabbats extra hårt. Det framgår av en undersökning som genomförts på uppdrag av Almi.

I januari presenterade Almi rapporten ”Pandemins påverkan på företag”. Rapporten är ett resultat av det nyligen inrättade forskningsrådet och syftet är att undersöka pandemins effekter på småföretag i Sverige. Nu presenterar forskarna en fördjupande del 2 av rapporten.

Många företag påverkas negativt av pandemin. Drygt 60 procent av alla företagare anser att pandemin har påverkat deras verksamhet negativt. Men det finns stora skillnader mellan olika branscher. 85 procent av företagen inom hotell/restaurang har påverkats negativt. Motsvarande andel bland tillverkande företag är 65 procent och bland detaljhandelsföretagen är andelen 40 procent.

Andelen företagare med utländsk bakgrund är överrepresenterade bland de som drabbas hårdast av pandemin.

Bland samtliga företag i undersökningen har 12 procent en företagsledare med utländsk bakgrund. Skillnaden mellan branscher är stor, inom hotell och restaurang var drygt 30 procent företagare med utländsk bakgrund, medan för övriga branscher var mellan 5-7 procent företagare med utländsk bakgrund.

Samtidigt konstaterar rapporten att hotell/restaurangföretag är de som är mest aktiva med att planera och utveckla nya affärsmöjligheter. Här ligger det nära till hands att använda begreppet ”necessity entrepreneurship”, det vill säga att omständigheterna tvingar företagen att mobilisera resurser för att utveckla nya produkter och tjänster och därigenom rädda företaget från ett utsatt läge.

Försämrad lönsamhet och likviditet

Fyra av tio företagare uppger att likviditeten försämrats och drygt hälften säger att lönsamheten försämrats. Rapporten visar också att det är unga företag och företag med låg omsättning och få anställda som drabbas hårdast. På liknande sätt uppger 6 av 10 småföretagare minskad försäljning och orderingång. Företagare med utländsk bakgrund uppger i högre grad än övriga företag minskad försäljning och orderingång.

- Företagare med utländsk bakgrund är koncentrerande i branscher som har haft stora negativa effekter av pandemin. Dessa branscher har fungerat som ingång till arbetsmarknaden för unga och nya svenskar, detta kan betyda ett problem på kort sikt och påverkar sysselsättningen negativt, säger Maroun Aoun ansvarig för partnerskap på Almi.
- Många, närmare 40 procent, av de mindre företagen har ambitionen att agera för framtidsinriktad affärsutveckling. Under den rådande pandemi och stora påfrestningar är detta verkligen imponerande, säger forskarna bakom rapporten i en kommentar.

Om rapporten

Rapporten har författats av Håkan Boter och Anders Lundström, båda medlemmar av Almis forskningsråd. Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 1200 företagsledare utförda av SKOP AB under perioden 1-31 oktober 2020. I studie ingår aktiva företag med 5-49 anställda. Urvalet är fördelat på 300 företag i fyra olika branschsegment, totalt 1200 företag.

  • Tillverkande branscher, Hög och medelhög teknologi
  • Tillverkande branscher, Medellåg och låg teknologi
  • Servicebranscher, Detaljhandel
  • Servicebranscher, Hotell, restaurang

Om Almis forskningsråd

2019 bildade Almi Företagspartner ett forskningsråd där samtliga externa medlemmar har forskarbakgrund och i olika roller haft en nära anknytning till bland annat entreprenörskap, företagsutveckling och kompetensutveckling. Syftet med forskningsrådet är att stärka Almis förmåga att utveckla sin verksamhet, få en nära koppling till aktuell forskning samt att också driva gemensamma utvecklingsprojekt.

Läs rapporten – Småföretag i förändring – Pandemins påverkan här»


Ämnen: Almi

Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.