2022-11-08 06:30Pressmeddelande

Företagen får svårare att låna

Britta Burreau, vd och koncernchef AlmiBritta Burreau, vd och koncernchef Almi

Det blir allt svårare för företag att få banklån. Det visar Almis Låneindikator. Samtidigt ökar Almis utlåning i samband med att intresset för en viss typ av lån ökar.          

– Det går att se två stora trendskiften i undersökningen. Dels en mer negativ bild av konjunkturutvecklingen, dels att det på många håll har blivit svårare för företagen att få lån från bankerna, säger Almis vd Britta Burreau.

Ökad pessimism hos bankerna 
Enligt undersökningen är det nio av tio bankchefer som tror på en konjunkturnedgång. Hälften av dessa tror dessutom att nedgången blir en starkare och mer långvarig lågkonjunktur. I tidigare undersökningar har merparten av bankcheferna i stället förutspått en mindre och mer kortvarig nedgång.

– Vi delar den bilden. Samtidigt går industrin bra på många håll. Det gäller även exportföretag, som gynnas av en svag krona. Företag som påverkas av konsumenternas minskade köpkraft drabbas mest, men även energiintensiva företag. Lokala elprisskillnader kan gynna vissa regioner, främst i norra Sverige, säger Britta Burreau. 

Bankernas utlåning kan minska
Fyra av tio bankchefer bedömer att det har blivit svårare för bankens företagskunder att få lån, jämfört med tidigare kvartal. Resterande uppger att det är lika svårt. Ingen bedömer att det har blivit lättare att låna. För första gången på flera mätningar är det en viss andel som svarar att utlåningen kommer att minska betydligt.

– Under pandemin har våra rådgivare fått hjälpa många företag att hitta sätt att stärka sin ekonomi på, genom finansiering och affärsutveckling. De företag som har klarat sig bättre är de som tidigt har tagit hjälp med att få en överblick på sin ekonomi. De har ofta kunnat både sänka kostnader och hitta nya intäktsmöjligheter, säger Britta Burreau.

Almis utlåning kan öka 
Det finns en möjlighet att Almis utlåning kan öka när bankernas minskar. Det beror på att Almi kompletterar bankers utlåning. Bland lånen som är kopplade till hållbarhetssatsningar syns redan en ökning.

– En av våra uppgifter är att dela risk med banker och komplettera deras utlåning så att livskraftiga företag kan klara sig. Dessutom ser vi ett ökat intresse för lån till hållbarhetssatsningar. De som hittills har tagit del av tjänsterna ger ett tydligt kvitto på att de håller hög kvalitet och bidrar till utveckling av affären. säger Britta Burreau. 

Fler lånar för hållbarhetssatsningar 
Almis gröna lån har blivit den snabbast växande låneprodukten i en del län. Inte bara på grund av högre energipriser, utan många ser en möjlighet i att bli mer attraktiva som leverantörer och arbetsgivare – en viktig konkurrensfaktor när det råder konkurrens samt kompetens- och arbetskraftsbrist. Ökad medvetenhet om sociala hållbarhetsfaktorer har också bidragit till ett stärkt intresse för frågorna.

– Att skapa hållbar tillväxt är Almis grunduppdrag och genom att erbjuda finansiering och affärsutveckling till små och medelstora företag investerar Almi därmed i Sveriges framtida tillväxt, säger Britta Burreau. 

 

Sammanfattande fakta om resultatet i Låneindikatorn 

  • Fyra av tio bankchefer bedömer att det har blivit svårare för bankens företagskunder att få lån, jämfört med tidigare kvartal. Resterande uppger att det är lika svårt. Ingen bedömer att det har blivit lättare att låna. 
  • Nio av tio bankchefer tror på en försvagad konjunktur det närmaste året. 
  • Hälften av dessa tror på en betydlig försvagning under det närmaste året, medan den andra hälften tror att konjunkturen försvagas något.
  • Tidigare kvartal och under mars 2020 trodde cirka 70 procent på en försämrad konjunktur och enbart fyra procent trodde på en betydlig nedgång under det närmaste året. 

Fakta om Almis utlåning 

  • Almis utlåning ökar i många delar av landet eftersom Almi kompletterar bankers utlåning och delar risk med dem. 
  • Almis regionala vd:ar ser ett ökat intresse för hållbarhetsfrågor bland företage 
  • Det gröna lånet för hållbarhetssatsningar har blivit en allt större del av Almis totala utlåning. 
  • Högre energipriser bidrar till det ökade intresset, men också att företag ser andra vinster, som att de blir mer attraktiva som arbetsgivare och hittar nya affärsmöjligheter.

Läs Almis Låneindikator, september 2022, här » 
https://www.almi.se/kunskapsbanken/undersokningar/laneindikatorn/

För ytterligare information kontakta: 
Sohana Josefsson, HR, marknad & kommunikationsdirektör, Almi
press@almi.se, 072-200 39 24 

Om undersökningen 
Syftet med Almi Låneindikator är att skapa ett unikt mått som i ett tidigt skede ska förutse vart den svenska konjunkturen är på väg. Förutsättningar för detta skapas med en gediget genomförd undersökning med god statistisk tillförlitlighet. Låneindikatorn genomförs av Origo Group. Denna mätning är nummer 72 i ordningen sedan starten i september 2004. Samtliga bankkontorschefer ingår som målgrupp i undersökningen. Från dessa har 102 valts ut genom ett obundet slumpmässigt urval och telefonintervjuer har genomförts med dem under perioden 7–26 september 2022. Felmarginalen i studien på totalnivå är max +/- nio procentenheter. 


Ämnen: Almi

Om Almi

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa hållbart. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser, som etablerade företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.


Kontaktperson

Sohana Josefsson
HR, kommunikation och marknadsdirektör Almi
Sohana Josefsson