2022-04-20 05:30Pressmeddelande

Försämrad framtidstro hos landets bankkontor

Britta Burreau, vd och koncernchef Almi
Foto: Fotograf Birgersdotter ABBritta Burreau, vd och koncernchef Almi

Sex av tio bankkontor tror på en försämrad konjunktur efter Rysslands invasion av Ukraina. Samtidigt är det färre bankkontor som ökar sin utlåning till företagen. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförts på uppdrag av Almi.

Bankchefernas bedömning av konjunkturutvecklingen kommande kvartal och år har

blivit betydligt mer negativ jämfört med föregående mätning. Lägre andel har ökat utlåningen till företag och allt färre bankchefer tenderar att tro på ökad utlåning framåt, säger Almis vd Britta Burreau.

Majoritet tror på försämrad konjunktur

Andelen bankkontorschefer som tror på en försämrad konjunktur på kort sikt har gått från 17 procent i december månads mätning till 60 procent i mars. I föregående mätning trodde 46 procent på en förbättrad konjunktur på kort sikt. Den siffran har nu sjunkit till 11 procent. På lång sikt tror 58 procent på en försämrad konjunktur, jämfört med 11 procent i föregående mätning.

Färre än tidigare tror på ökad utlåning

En tredjedel av bankerna ökar sin utlåning, vilket är klart färre än föregående kvartal. Det är även färre bankkontor som tror att utlåningen kommer att fortsätta öka. I december månads mätning trodde 60 procent på en ökad utlåning på kort sikt, den siffran har nu sjunkit till 52 procent. Även vad gäller utlåningen på lång sikt minskar andelen bankchefer som tror på ökad utlåning.

Ökad omsättning

Varannan bankchef bedömer att företagens omsättning har ökat. Det är en lägre andel än föregående kvartal, men högre än samma kvartal föregående år. Andelen bankchefer som bedömer att omsättningen har minskat är fortsatt låg.  

Större andel utlåning till förvärv

I undersökningen framgår att en större andel bankkontor lånar ut kapital till förvärv än tidigare, samtidigt som en fortsatt hög andel lånar ut till rörelsefastigheter. Det är en lägre andel som lånar till maskiner och inventarier samt varulager än förra kvartalet. Företagens lånebehov är störst i tillverkningsindustrin samt i bygg- och anläggningsbranschen.

Ökad andel anser att det blivit svårare att få lån

Andelen bankchefer som bedömer att det är något svårare att få lån ökar från 5 procent i förra kvartalet till 17 procent.

Almi har möjlighet att dela risk med bankerna och komplettera deras utlåning. I kristider kan Almi öka sin andel för att bistå små och medelstora företag, vilket skedde exempelvis under pandemin. Vi har också möjlighet att finansiera en större del av företagens lånebehov, säger Britta Burreau.

Om undersökningen

Syftet med Almi Företagspartners Låneindikator är att skapa ett unikt mått som i ett tidigt skede ska förutsäga vart den svenska konjunkturen är på väg. Förutsättningar för detta skapas med en gediget genomförd undersökning med god statistisk tillförlitlighet.

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet som väljs ut genom ett obundet slumpmässigt urval. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Utlåning till storföretagen hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 8 mars–21 mars 2022. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi AB.

Läs Almis Låneindikator, mars 2022, här »
www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar

För ytterligare information kontakta:
Kai Sundström, tf. kommunikationsdirektör Almi
kai.sundstrom@almi.se, 070-870 63 00.

Britta Burreau, vd Almi
britta.burreau@almi.se, 070-332 96 75.


Ämnen: Almi

Om Almi

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa hållbart. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som etablerade företag i en expansionsfas. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.