2020-01-17 09:04Pressmeddelande

Fortsatt pessimistisk inställning till konjunkturutvecklingen hos bankcheferna

Bankundersökning, låneindikatorn

Sveriges bankkontorschefer tror på en svag konjunkturutveckling under 2020. En klar majoritet prognosticerar att konjunkturen försvagas på ett års sikt. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi.

En majoritet av bankcheferna tror att konjunkturen försvagas. På ett års sikt tror 76 procent att konjunkturen försvagas. Prognosen ligger ungefär på samma nivå som föregående kvartal. Jämfört med tidigare år är det en ovanlig hög andel som förutspår en konjunkturförsvagning.

Utlåning till företag på oförändrad nivå

Bankernas utlåning till små och medelstora företag ligger i stort på en oförändrad nivå. 37 procent uppgav att företagsutlåningen ökat vilket är på ungefär samma nivå som tidigare undersökningar under 2019.

På ett års sikt tror 50 procent av bankcheferna på en ökad utlåning till företag. Detta är en ökning med sju procent jämfört med föregående mätning. Det är alltså en stor andel som är positiva till den förväntade utlåningen, samtidigt som man har en negativ förväntan på konjunkturutvecklingen.

Även inom Almi finns en positiv förväntan på utlåningen under 2020. En majoritet av regionala Almi-bolagens vd bedömer att utlåningen kommer att öka under de kommande fyra kvartalen.

Bygg & anläggning är den bransch där lånebehovet ökat mest enligt bankkontorscheferna. En klar majoritet uppger att utlåningen är tillväxtorienterat, dvs att lånen behövs därför att företagen har en förväntan om tillväxt.

Företagen utvecklas väl

Bankkontoren har en positiv inställning till hur företagen på orten har utvecklats under årets tredje kvartal. 37 procent uppger att företagen ökat sin omsättning (44 procent i föregående mätning).10 procent uppger att viljan att anställa ökat (18 procent i föregående mätning).

Om undersökningen

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 150 bankkontorschefer i hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Storföretagens krediter hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 20 november – 6 december 2019. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.

Läs Almis Låneindikator, december 2019, här »

www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/


Ämnen: Almi

Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.