2019-06-19 15:06Pressmeddelande

Hög tillväxtvilja i svenska företag

Landets företagare har en ljus syn på framtiden, 83 procent vill växa i någon grad. Det framgår av en tillväxtkartläggning av små och medelstora företag som genomförts på uppdrag av Almi.

 

Tillväxtviljan är hög i svenska företag, 83 procent vill växa i någon grad och över hälften av företagen har dessutom en hög eller mycket hög ambition att växa. Den positiva synen på tillväxt grundar sig på att företagen ser goda möjligheter på marknaden och att det finns en efterfrågan på företagets produkter och tjänster som motiverar expansion.

Närmare tre av fem företag anser att de har skalbara affärsidéer, det vill säga att affärsmodellen kan hantera en ökad produktion och expansion till en låg merkostnad.

- Undersökningen visar en positiv bild av läget för svenska företag. Produkter och tjänster efterfrågas, även internationellt, och man ser möjligheter till expansion. Företagen visar också innovativ kraft då närmare hälften av företagen planerar att lansera nya tjänster och produkter säger Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi.

Många företag vill anställa

Sju av tio företag tror att de kommer att vara fler anställda inom tre år. Endast tre procent tror att de kommer att minska antalet medarbetare. Av företagen avser dessutom 8 procent att öka sin arbetsstyrka med 100 procent eller mer.

 

Satsningar inom hållbarhet ökar konkurrenskraften

På frågan om vad som är den viktigaste trenden just nu att utnyttja för att växa, handlar många av svaren om hållbarhet, miljö och klimat. Intresset för att satsa hållbart ligger också på en hög nivå. Tre av fyra företag kommer i hög eller viss grad att satsa inom området de kommande tre åren.

 

Hög förnyelsetakt i svenska företag

Närmare hälften av företagen har under de senaste tre åren lanserat en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst på marknaden och en lika hög andel uppger att de under de kommande tre åren har för avsikt att lansera en ny eller väsentligt förbättrad produkt eller tjänst på marknaden.

 

Stora möjligheter inom export

En tredjedel av företagen har idag en exportverksamhet och en lika hög andel importerar. Av de som inte har export uppger var tredje företag att deras produkter och tjänster har en potential på en internationell marknad.

 

Rätt kompetens är större tillväxthinder än finansiering

De allra flesta företagen, 81 procent, har inte behov av ytterligare kapital. Behovet av finansiering hänger ihop med tillväxtambitionerna. Av de företag som svarat att de har höga eller mycket höga ambitioner för tillväxt säger 40 procent att de har behov av ytterligare finansiering. Det största tillväxthindret är att hitta rätt kompetens, följt av tillgången på kapital på andra plats.

 

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts under perioden april – maj 2019 av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 1 250 vd över hela landet i företag upp till 250 anställda.

 

Mer om undersökningen finns på almi.se.

https://www.almi.se/tillvaxtkartlaggning2019/

 


Ämnen: Almi

Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.