2020-11-10 06:31Pressmeddelande

I Örebro län har 17 procent av företagen styrelseledamöter med utländsk bakgrund

Sedan 2013 har Almi kartlagt hur styrelserepresentationen ser ut i cirka 100 000 bolag utifrån data om fördelningen mellan kvinnor och män. Nu har Almi för första gången tagit fram statistik när det gäller utländsk bakgrund.
-
I Örebro län har 17 procent av länets företag minst en styrelseledamot med utländsk bakgrund och åtta procent har en person med utländsk bakgrund på vd-posten, säger Billy Bergåker, vd Almi Mälardalen .

- Det här är viktig statistik som vi tidigare saknat. Vi vet att ju mer strategiskt ett företag arbetar, desto större möjligheter att det utvecklas. Där är aktiv styrelser med mångfald, oavsett om det handlar om kön, utländsk bakgrund eller ålder, centralt säger Billy Bergåker, vd Almi Mälardalen.

De företag som ingår i undersökningen omsätter minst fem miljoner och / eller har minst fem anställda, cirka 2500 företag i Örebro län. Av dessa har 1224 företag mer än en ordinarie styrelseledamot. Av dessa företag har i sin tur 17 procent minst en styrelseledamot med utländsk bakgrund. På vd-posten finns en person med utländsk bakgrund i åtta procent av företagen.

- Vi vet sedan tidigare att styrelsens sammansättning påverkar valet av vd. Denna undersökning visar tydligt att sannolikheten för att tillsätta en vd med utländsk bakgrund ökar med tidigare styrelseledamöter som har utländsk bakgrund. Här finns även en tydlig koppling till vår styrelsekartläggning om kvinnor, säger Billy Bergåker.

Den stora utmaningen är att bara hälften av de nästan 100 000 kartlagda företagen har två eller fler ledamöter menar Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland som är ansvarig för kartläggningen. Hon ser det som en outnyttjad potential. Kunskapen om hur det ser ut gör det möjligt för Almi att ha ytterligare fokus på sitt uppdrag - att vara Sveriges mest aktiva företagsutvecklare. Att coacha företagare att se över sitt styrelsearbete är en viktig pusselbit och Almi ser ett ökande intresse från företaget.

- Människor med olika bakgrund och erfarenhet har med sig kunskap som bidrar till vidare perspektiv och bättre beslutsunderlag i strategiska frågor. Är vi olika förbereder vi oss dessutom bättre och vet att det krävs ansträngning för att nå enighet i en fråga säger Anna Lundmark Lundbergh.


Faktaruta

  • Statistiken är beställd av SCB. Befolkning och data hämtas från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) och Bolagsverkets styrelsedata. Uppgifter har också hämtats från undersökningen Företagens ekonomi (FEK).
  • Den fördjupade statistiken omfattar 50 934 bolag som har minst fem miljoner i omsättning, och / eller minst fem anställda och minst två ordinarie styrelseledamöter.
  • Enligt SCB: s definition är en person med utländsk bakgrund: utrikes född eller inrikes född med utländska föräldrar.

Hela kartläggningen finns här >>Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.