2023-03-08 06:45Pressmeddelande

Jämställdheten i Blekinges styrelserum går långsamt

StyrelserumStyrelserum

Jämställdheten hos Blekinges styrelserum går långsamt visar Almis undersökning

Almis årliga undersökning av jämställdheten i Blekinges företag visar på en långsam ökning av jämställdheten i styrelserum de senaste 10 åren. Andelen kvinnor som har en plats i någon styrelse har gått från år 2013 på 15 procent till 17 procent år 2023. Andelen kvinnliga vd:ar har ökat från 6 till 12 procent under samma mätperiod. Ordförandeklubban svingas av en kvinna i 10 procent av de undersökta bolagen jämfört med 6 procent 2013.

- Utvecklingen för ett mer jämställt näringsliv går för långsamt vilket riskerar hållbar tillväxt i företagen. Frågan måste bli viktigare än vad den är idag och diskuteras som en stor potential. Ett sätt att rikta fokus på detta är vår undersökning som nu publiceras och tyvärr så vi ser att Blekinge på vissa områden tappar mark istället för att kliva framåt , säger Martin Åkesson, vd för Almi Blekinge.

Nu finns en gedigen kunskapsbank i form av en heltäckande statistik för alla aktiebolag som har minst fem anställda eller fem miljoner i omsättning sedan 2013. Siffrorna visar på en mycket långsam ökning av andelen kvinnor både på vd-posterna och i styrelserummen, men det finns ljuspunkter. Almi framhåller också i sin studie vikten av att ha ett aktivt styrelsearbete. Endast 50 procent av de undersökta företagen i Blekinge har två ordinarie ledamöter eller fler i styrelsen. När mätningarna startade år 2013 var det 48 procent.

- Ett aktivt styrelsearbete med ett ledarskap som präglas av mångfald i Blekinges företag ökar tillväxten och inte minst attraktiviteten i de företag som arbetar strategiskt med frågan. Det är enkelt att förstå sambandet till kompetensförsörjning som är en avgörande fråga för Blekinge, avslutar Martin Åkesson.

Innehåll faktaruta om kartläggningen med siffror från 2013 till 2023:

  • Andel kvinnor av totala antalet platser 15 till 17 procent
  • Andel bolag med kvinna som vd 6 till 12 procent
  • Andel bolag med minst en kvinna 32 till 38 procent
  • Andel bolag med kvinna som ordförande 6 till 10 procent
  • Andel jämställda styrelser 15 till 13 procent
  • Andel bolag med två eller fler ordinarie ledamöter 48 till 50 procent

 

Fakta om Styrelsekartläggningen 2023

Statistiken avser bolag med minst fem miljoner i omsättning och/eller minst fem anställda som har minst två ledamöter i styrelsen och är redovisad på länsnivå.

 

I Sverige fanns vid mättillfället:

  • 115 475 bolag med minst fem miljoner och/eller minst fem anställda.
  • 61 754 bolag minst två ordinarie ledamöter i styrelsen.

 

Data har inhämtats från UC i december månad 2022 och baseras på senast tillgängliga nyckeltal från respektive företag. I år är det tio år sedan Almi för första gången presenterade fakta kring könsfördelning i bolagsstyrelsers sammansättning och fördelningen av vd-poster i Sverige. Första kartläggningen genomfördes 2013 och har sedan 2017 tagits fram varje år och spänner nu över en tioårsperiod.Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Martin Åkesson
Vd, Almi Blekinge
Martin Åkesson
Anna Lundmark Lundbergh
Vd, Almi Värmland
Anna Lundmark Lundbergh
Linda Hugosson
Kommunikatör, Almi Blekinge
Linda Hugosson