2023-03-08 06:30Pressmeddelande

Jämställt i styrelserummen år 2053

Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland och Britta Burreau, vd Almi.Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland och Britta Burreau, vd Almi.

Almis årliga undersökning av jämställdheten i svenska företag visar på en långsam ökning av jämställdheten i styrelserummen de senaste 10 åren. Den visar på att vi når jämställdhet i styrelserummen år 2053. Andelen kvinnor som har en plats i någon styrelse har gått från år 2013 på 17 procent till 21 procent år 2023. Andelen kvinnliga vd:ar har gått från 10 till 14 procent under samma mätperiod. Ordförandeklubban svingas av en kvinna i 15 procent av de undersökta bolagen jämfört med 10 procent 2013.

År 2053 beräknas vi uppnå jämställda styrelserum, det är en alldeles för lång tid. Detta är tionde året i rad vi genomför den här styrelsekartläggning och den visar att vi rör oss mot mer jämställda styrelserum, men det finns mycket mer att göra. Vi ska inte behöva vänta i trettio år på jämställdhet, säger Britta Burreau, vd Almi.

Siffrorna visar på en mycket långsam ökning av andelen kvinnor både på vd-posterna och i styrelserummen, men det finns ljuspunkter.

Forskning visar att lönsamhet och omsättningsökning är signifikant högre i företag som har jämställda styrelser, men att bryta igenom gamla föreställningar tar tid. Sveriges konkurrenskraft bygger på att vi tar tillvara alla människors kompetens och kreativitet, avslutar Burreau.

Almi framhåller också i sin studie vikten av att ha ett aktivt styrelsearbete. Endast 53 procent av de undersökta företagen har två ordinarie ledamöter eller fler i styrelsen. När mätningarna startade år 2013 var det 52 procent.

Det är en svag positiv trend vi kan se under de tio år vi tagit fram statistik. Den är alldeles för långsam om vi ser till de utmaningar som företagare ställs inför och den betydelse en styrelse kan ha för att öka kompetensen. Vi ser också ett tydligt samband mellan att det finns en jämställd styrelse och att det är en kvinna som är vd i företaget. En aktiv och jämställd styrelse har betydelse för jämställdheten på operativ nivå, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland och ansvarig för studien.


Innehåll faktaruta om kartläggningen med siffror från 2013 och 2023

  • Andel kvinnor av totala antalet platser 17 à 21 procent
  • Andel bolag med kvinna som vd 10 à 14 procent
  • Andel bolag med minst en kvinna 35 à 41 procent
  • Andel bolag med kvinna som ordförande 10 à 15 procent
  • Andel jämställda styrelser 13à 16 procent
  • Andel bolag med två eller fler ordinarie ledamöter 52 à 53 procent

Faktaruta om undersökningen

Fakta om Styrelsekartläggningen 2023

Statistiken avser bolag med minst fem miljoner i omsättning och/eller minst fem anställda som har minst två ledamöter i styrelsen och är redovisad på länsnivå.

I Sverige fanns vid mättillfället:

  • 115 475 bolag med minst fem miljoner och/eller minst fem anställda.
  • 61 754 bolag minst två ordinarie ledamöter i styrelsen.

Data har inhämtats från UC i december månad 2022 och baseras på senast tillgängliga nyckeltal från respektive företag. I år är det tio år sedan Almi för första gången presenterade fakta kring könsfördelning i bolagsstyrelsers sammansättning och fördelningen av vd-poster i Sverige. Första kartläggningen genomfördes 2013 och har sedan 2017 tagits fram varje år och spänner nu över en tioårsperiod.

Se hela styrelsekartläggningen på: https://www.almi.se/styrelsekartlaggningkvinnor


Ämnen: Almi

Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Joakim Liljeberg
Kommunikatör
Joakim Liljeberg
Pressansvarig Almi

Relaterad media