2021-01-13 06:30Pressmeddelande

Ny rapport: Många småföretag påverkas negativt av pandemin

Britta BurreauBritta Burreau, vd och koncernchef Almi

Närmare sex av tio företagare uppger att företaget påverkats negativt av pandemin. Endast två av tio har påverkats positivt. Samtidigt uppger tre av fyra småföretagare att de är positiva till hur regeringen hjälpt företagen att klara av pandemins effekter. Det framgår av en ny rapport som presenteras av Almi Företagspartner onsdagen den 13 januari.

Almis rapport är ett resultat av det nyligen inrättade forskningsrådet och syftet är att undersöka pandemins effekter på småföretag i Sverige. Den visar att en stor andel företag påverkats negativt av pandemin. Samtidigt finns det många företag som gynnats positivt eller uppger att de inte upplevt någon påverkan.

Rapporten visar också att regeringens stödprogram har haft träffsäkerhet. Det gäller inte minst stödprogram som är kostnadssänkande, dvs sänkta arbetsgivaravgifter, ersättning för sjuklönekostnader samt stöd för korttidspermittering, där 88 procent, 65 procent respektive 47 procent av företagen utnyttjat dessa. Av alla företag så uppger närmare 6 av 10 företagare att dessa stöd har haft avgörande eller stor betydelse. Inom branschen hotell och restaurang är motsvarande andel 8 av 10 företag.

Försämrad lönsamhet och likviditet

Fyra av tio företagare uppger att likviditeten försämrats och drygt hälften säger att lönsamheten försämrats. Rapporten visar också att det är unga företag och företag med låg omsättning och få anställda som drabbas hårdast. På liknande sätt uppger 6 av 10 småföretagare minskad försäljning och orderingång. Drygt 40 procent uppger att leveranserna till och från företagen har påverkats negativt. Företag inom detaljhandeln uppger i högre grad att leveranser försämrats än andra branscher.

Lönerna och sysselsättningen minskar under pandemin

Totalt till och med oktober 2020 uppger småföretagarna en minskad sysselsättning med 6 procent.

Fyra av tio företagare har avstått eller minskat löneuttaget och andra ersättningar under pandemin. Det gäller i högre grad inom hotell och restaurang där sju av tio företagare uppger motsvarande.

Närmare 40 procent svarar att företagen upptäckt och vill utveckla nya affärsmöjligheter. Inom hotell och restaurang är andelen högre där 55 procent uppger motsvarande.

Rapporten visar inga eller små skillnader mellan kvinnor och män

I många avseenden finns inga skillnader mellan företag som drivs av män respektive kvinnor. De skillnader som finns förklaras av att fler kvinnor än män driver företag inom tjänstesektorn samt på motsvarande sätt att fler män än kvinnor driver företag inom tillverkningsindustrin. Totalt visar rapporten större likheter mellan kvinnor och män än skillnader, t.ex. bedömningen av hur likviditeten, lönsamheten och försäljning påverkats samt effekten av statliga åtgärder och i vilken omfattning företagarna upptäckt och önskar utveckla nya affärsmöjligheter.

Den viktigaste åtgärden för företag är att se över sina kostnader och sänka dessa. I andra hand drar man ned på personal. I tredje hand kan det vara aktuellt med extern finansiering. Rapporten visar också tydligt att av regeringens åtgärder för att stödja företagen är det de kostnadssänkande som i första hand har använts, säger Britta Burreau vd Almi Företagspartner.
Under pandemin är det många företag som har vänt sig till Almi både för rådgivning och finansiering. För många företag är det till stor hjälp att Almi kan erbjuda båda dessa, ofta i kombination, fortsätter Britta Burreau.

Om rapporten

Rapporten har författats av Håkan Boter och Anders Lundström, både medlemmar av Almis forskningsråd. Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 1200 företagsledare utförda av SKOP AB under perioden 1-31 oktober 2020. I studie ingår aktiva företag med 5-49 anställda. Urvalet är fördelat på 300 företag i fyra olika branschsegment, totalt 1200 företag.

  • Tillverkande branscher, Hög och medelhög teknologi
  • Tillverkande branscher, Medellåg och låg teknologi
  • Servicebranscher, Detaljhandel
  • Servicebranscher, Hotell, restaurang

Om Almis forskningsråd

2019 bildade Almi Företagspartner ett forskningsråd där samtliga externa medlemmar har forskarbakgrund och i olika roller haft en nära anknytning till bland annat entreprenörskap, företagsutveckling och kompetensutveckling. Syftet med forskningsrådet är att stärka Almis förmåga att utveckla sin verksamhet, få en nära koppling till aktuell forskning samt att också driva gemensamma utvecklingsprojekt.

Läs rapporten ”Småföretagens erfarenheter från Covid 19” här »


Ämnen: Almi

Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.