2022-03-08 06:30Pressmeddelande

Ökad andel kvinnor i Västmanlands bolagsstyrelser

Mikael Fällman, vd Almi Mälardalen (Västmanland och Örebro län). Foto: Henrik MillMikael Fällman, vd Almi Mälardalen (Västmanland och Örebro län). Foto: Henrik Mill

Almis årliga styrelsekartläggning visar att andelen kvinnor i bolagsstyrelser i Västmanland har ökat med 5 procent, sedan mätningarna startade 2013. Samtidigt visar studier att företag med jämställda styrelser har både högre omsättning och vinst än företag med ojämställda styrelser.

Malin Malmström, professor vid Luleå tekniska universitet, har tidigare på uppdrag av Almi analyserat om företags ekonomiska prestationer skilde sig åt om företagen hade jämställda eller ojämställda styrelser. Då gällde analyserna endast ett år. Denna gång har hon analyserat om det också gäller över tid och tittat på åren 2016 till 2018. Resultatet är detsamma.

Företag med jämställda styrelser presterar bättre än de som har ojämställda styrelser. Resultatet är oberoende av antalet anställda, bransch eller om företaget ingår i en koncern. Samtidigt visar Almis undersökning att få företag har en jämställd styrelse. Endast 15 procent av företagen i Västmanland som omsätter minst fem miljoner och/eller har minst fem anställda och minst två ordinarie styrelseledamöter har jämställda styrelser. Detta utifrån Jämställdhetsmyndighetens definition som är i spannet från 60 till 40 procent.

– Studien visar att företags ekonomiska prestationer över tid blir bättre när styrelsen är jämställd. På Almi möter vi runt 10 000 företagare varje år och vi ser att det blir allt viktigare för företagen att ha med flera perspektiv i strategiska beslut, säger Mikael Fällman, vd Almi Mälardalen.

Fler kvinnor med vd- och ordförandeposter i företag med jämställda styrelser

Kartläggningen visar också att företag med jämställda styrelser i högre utsträckning har kvinnor på både vd-posten och som ordförande. För företag generellt i Västmanland har 12 procent en kvinna som vd och 17 procent har en kvinna som ordförande. Om företagets styrelse är jämställd, är däremot andelen företag som har en kvinna på vd-posten 28 procent och 35 procent har en kvinna som ordförande.

– Forskning inom socialt beteende visar att lika väljer lika, men i årets statistik ser vi också att de företag som börjat tänka olika i styrelserummet också gör det på de ledande positionerna. Det är positivt, men utvecklingen går generellt sett långsamt, säger Mikael Fällman, vd Almi Mälardalen.

Svag ökning generellt

Det är bara 41 procent av företagen i Västmanland som har minst en kvinna i styrelsen. Av det totala antalet ledamöter i bolagsstyrelser är 21 procent kvinnor. När den första kartläggningen genomfördes 2013 var motsvarande siffror 35 respektive 16 procent. Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland och ansvarig för styrelsekartläggningen, betonar hur viktigt det är att mäta över lång tid.

– Visst går det långsamt, men vi vet också att många styrelser sällan förnyas och därför är det hoppfullt att se att det verkar mer självklart att nu välja kvinnor när ledamöter tillkommer eller byts ut, säger Anna Lundmark Lundbergh

Kontaktinformation

Mikael Fällman, vd Almi Mälardalen
Mikael.Fallman@almi.se, 070-395 48 10

Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Värmland och ansvarig för styrelsekartläggningen
anna.lundbergh@almi.se, 070-814 93 77

Fakta om Styrelsekartläggningen 2022 på riksnivå

 • Rapporten i sin helhet finns på almi.se/styrelsekartlaggningkvinnor
 • Statistiken omfattar 109 605 aktiebolag. Av de företagen har 59 044 (54 procent) två eller fler ordinarie ledamöter i styrelsen. De antas kunna ha ett aktivt styrelsearbete och därför är det främst de företagen som kommenteras i rapporten. Data har inhämtats från UC i januari månad 2022 och baseras på senast tillgängliga nyckeltal från respektive företag.
 • Styrelsekartläggningen genomförs i år för sjunde gången. Den första styrelsekartläggningen genomfördes 2013.
 • Mellan 2021 och 2022 har det tillkommit 1 302 styrelseplatser och 1 001 fler kvinnor. Kvoten mellan antalet nytillkomna platser och antalet kvinnor ligger på närmare 80 procent. Samtidigt ligger andelen kvinnor av totala antalet styrelseplatser kvar på samma nivå som förra året, 20 procent.
 • 16 procent av företagen har en jämställd styrelse. Det är en procentenhet mer än vid förra årets mätning.
 • 30 procent av företagen som har en jämställd styrelse har en kvinna på vd-posten. Samma siffra för hela populationen är 13 procent och ligger på samma nivå som 2021.
 • 36 procent av företagen som har en jämställd styrelse har en kvinna på ordförandeposten. Det är en procentenhet mer än förra året. Samma siffra för hela populationen är 14 procent. Även här en procentenhet mer än förra året.
 • 40 procent av de 59 044 företag som har två eller fler styrelseledamöter har minst en kvinna i styrelsen. Det är samma andel som 2021 och en ökning med fem procentenheter från 2013.
 • Hela styrelsekartläggningen finns på: almi.se/styrelsekartlaggningkvinnor.  

Fakta om rapporten Könsfördelning i bolagsstyrelser: Del 2

 • Databasen som rapporten bygger på omfattar år 2016 till och med 2018 och sammanställdes av Statistiska centralbyrån (SCB). Databasen omfattar alla aktiva svenska aktiebolag under tidsperioden.

 • För statistiska analyser användes programvaran IBM SPSS där analyser genomförts för en databas innehållande totalt 96 090 företag.  

 • Analyserna har gjorts på svenska aktiebolag med minst två ledamöter i styrelsen. Därtill tillämpas Almis kriterier för styrelsekartläggning, det vill säga att aktiebolag med minst fem anställda och/eller minst fem miljoner kronor i omsättning ingår i urvalet av företag ur datasetet.

 • Hela rapporten finns på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-89383.Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Magdalena Götheden
Marknad & kommunikation, Almi Mälardalen
Magdalena Götheden
Mikael Fällman
Vd, Almi Mälardalen (Västmanland och Örebro län)
Mikael Fällman