2021-04-14 05:30Pressmeddelande

Stark konjunktur för mindre företag

Britta Burreau, vd och koncernchef AlmiBritta Burreau, vd och koncernchef Almi

En majoritet bland bankkontorschefer runt om i landet tror på en stark konjunkturutveckling för företagen. Man ser också mycket optimistiskt på den kommande företagsutlåningen. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi.

Almi tar varje kvartal tempen på marknadsläget för små och medelstora företag genom att intervjua 100 bankkontorschefer runt om i landet. I undersökningen som nu genomförts i slutet på mars tror varannan bankkontorschef på en starkare konjunkturutveckling under årets andra kvartal. På ett års sikt är kontorscheferna ännu mer positiv då tre av fyra tror att konjunkturen stärks ytterligare. I en historisk jämförelse är det nu ovanligt många som är positiva till utvecklingen.

En liknande bedömning som bankkontorscheferna gör även vd:ar i Almis regionala bolag. En majoritet av dessa tror på en generellt sett starkare konjunkturutveckling för små och stora företag under resten av året.

Utlåningen till företag ökar

Gällande bankens utlåning bedömer varannan bankkontorschef i undersökningen att företagsutlåningen kommer att öka under årets andra kvartal. På ett års sikt är man ännu mer positiv då tre av fyra bedömer att utlåningen ökar ytterligare. Även gällande utlåningen är det nu i ett historiskt perspektiv ovanligt många som är positivt inställda till den framtida utlåningen.

Företagens ökade lånebehov avser främst rörelsefastigheter, förvärv och investeringar i maskiner och inventarier. De branscher där lånebehovet ökar mest är bygg respektive tillverkning.

På frågan om coronakrisens påverkan svarar samtliga att en ökad utlåning inte påverkats alls av pandemin. Samtidigt förutspår varannan av de intervjuade att konkurserna kommer att öka under hösten.

Almis utlåning ökar

Almis utlåning till företag ökade kraftigt under 2020. Den ökade utlåningen beror till stor del på effekterna av pandemin och ett ökat finansieringsbehov hos företagen. Som marknadskompletterande aktör har Almi en särskilt viktig roll att fylla när en kris uppstår som nu under den pågående pandemin. Almis utlåning förväntas ligga på en fortsatt hög nivå även under 2021.

Vi har haft ett stort tryck på vår verksamhet. Det är många företag i de värst drabbade branscherna som har det mycket svårt och är i stort behov av stöd och hjälp. Samtidigt har vi andra branscher som ser mycket ljust på framtiden och vi möter även många företag som gynnats positivt av det rådande läget. I båda dessa situationer är det till stor hjälp att Almi kan erbjuda både finansiering och affärsutveckling, ofta i kombination, säger Britta Burreau vd Almi Företagspartner.

Om undersökningen

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Utlåning till storföretagen hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 8 - 24 mars 2020. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.

Läs Almis Låneindikator, april 2021, här » www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/


Ämnen: Almi

Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.