2021-04-14 05:30Pressmeddelande

Stark konjunktur för mindre företag i Örebro län

Billy Bergåker, vd Almi MälardalenBilly Bergåker, vd Almi Mälardalen

En majoritet bland bankkontorschefer runt om i landet tror på en stark konjunkturutveckling för företagen. Man ser också mycket optimistiskt på den kommande företagsutlåningen. Det framgår av en undersökning bland 100 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi.

  • Det gäller även företagen i Örebro län där många ser positivt på utvecklingen resten av året. Däremot är kommande kvartal svårbedömt. Det beror mycket på vaccinationsläget, säger Billy Bergåker, vd Almi Mälardalen.

 

Almi tar varje kvartal tempen på marknadsläget för små och medelstora företag genom att intervjua 100 bankkontorschefer runt om i landet. I undersökningen som nu genomförts i slutet på mars tror varannan bankkontorschef på en starkare konjunkturutveckling under årets andra kvartal. På ett års sikt är kontorscheferna ännu mer positiva då tre av fyra tror att konjunkturen stärks ytterligare. I en historisk jämförelse är det nu ovanligt många som är positiva till utvecklingen.

 

  • Utlåningen i Västmanland har ökat betydligt och ser ut att fortsätta ligga på en hög nivå. Det är en fortsatt utlåning som beror på coronapandemin, men också en efterfrågan från tillväxtbolag och industrin. Vi ser även behov av krediter för ägarskiften, säger Billy Bergåker.

 

Utlåningen till företag ökar

Gällande bankernas utlåning svarar varannan bankkontorschef i undersökningen att man bedömer att företagsutlåningen kommer att öka under årets andra kvartal. På ett års sikt är man ännu mer positiv då tre av fyra bedömer att utlåningen ökar ytterligare. Även gällande utlåningen är det nu i ett historiskt perspektiv ovanligt många som är positivt inställda till den framtida utlåningen.

 

Företagens ökade lånebehov avser främst rörelsefastigheter, förvärv och investeringar i maskiner och inventarier. De branscher där lånebehovet ökar mest är bygg respektive tillverkning.

 

Oförändrat antal konkurser
I Örebro län har antalet konkurser varit oförändrade och nyföretagandet högt. Arbetslösheten har dock ökat kraftigt. Marknadsläget skiftar mellan branscher. Samtidigt finns det företag i branscher som haft det tufft som gått bra.

 

  • Många har varit kreativa och hittat nya sätt att samarbeta på. Till exempel har kunder kunnat ta emot sin lunchsallad i klädbutiken, en vinn-vinn-situation för både restaurangen och butiken. Vi ser stor innovationsförmåga bland våra företag, säger Billy Bergåker.

 

Förutsättningarna förändras

Billy Bergåker tror att företagens förutsättningar kommer se annorlunda ut även efter pandemin.

 

  • Det blir tydligt att omställningen mot hållbarhet och digitalisering blir alltmer viktig. Det handlar dels om förväntningar från kunder och anställda, dels om att ha en affärsmodell som är anpassad för den tid vi lever i, säger Billy Bergåker.

 

Om undersökningen

Undersökningen är baserad på telefonintervjuer med 100 bankkontorschefer i hela landet. Bankkontorens företagsutlåning går huvudsakligen till små och medelstora företag. Utlåning till storföretagen hanteras ofta av bankerna centralt. Den senaste undersökningen är baserad på telefonintervjuer under perioden 8 - 24 mars 2020. Undersökningen genomförs varje kvartal av Origo Group på uppdrag av Almi Företagspartner AB.

 

Läs Almis Låneindikator, april 2021, här »

www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.