2020-09-21 08:31Pressmeddelande

Stora skillnader i hur coronakrisen påverkat företag

Sara Brandt, vice vd, Chef Affärsområde Företagspartner, AlmiSara Brandt, vice vd och chef affärsområde Företagspartner, Almi

Pandemins effekter slår mycket olika mot små och medelstora företag. Omsättningen i närmare hälften av Sveriges små och medelstora företag har inte påverkats av coronakrisen. Samtidigt uppger var tionde företag att de drabbats av en minskad omsättning på 50 procent eller mer. Det visar en undersökning som genomförts av Almi och Göteborgs Universitet bland 1000 små och medelstora företag i Sverige.

För att studera hur små och medelstora företag har påverkats och vilka åtgärder de vidtagit till följd av coronakrisen har 1000 slumpmässigt utvalda företagsledare intervjuats. Undersökningen visar att det finns stora skillnader i hur coronakrisen har drabbat företag. Många, uppemot hälften, uppger att omsättningen inte påverkats eller till och med ökat, 37 procent uppger att omsättning minskat med upp till 50 procent och 10 procent uppger en minskad omsättning på över 50 procent.

Företag med minskad omsättning uppger att den är efterfrågerelaterad. Nedgången beror i första hand på minskad efterfrågan från kunderna. Inte att omsättningen minskat på grund av problem med underleverantörer eller den egna produktionen/leveransen.

Undersökningen visar att företagen har olika syn på krisen. Många företag kan se positiva effekter, till exempel uppger 18 procent att omsättningen ökat. Andra positiva effekter är införande av effektivare arbetsmetoder som exempelvis videomöten och en förändrad företagskultur som ger en bättre sammanhållning. Samtidigt uppger så mycket som vartannat företag att de inte ser några positiva effekter alls av krisen. Och det är få som menar att de har sett möjligheter till innovation och utveckling av alternativa produkter och tjänster under coronakrisen.

De åtgärder som företagen vidtagit varierar kraftig. De vanligaste åtgärderna är social distansering och striktare hygieniska riktlinjer. Den vanligaste åtgärden bland krisföretagen är permitteringar av personal.

Något förvånande är att en stor del av de hårdast drabbade företagen är passiva. Bland de 100 företag som haft störst tapp i omsättningen har 31 inte vidtagit några åtgärder alls. Endast 44 av dessa företag har arbetat med fyra eller fler åtgärder. Bland krisföretagen anser 68 procent av respondenterna att situationen ställer särskilda krav på ledarskapet. Fler möten och en utökad vardaglig dialog i syfte att skapa mesta möjliga kommunikation med sina medarbetare utgör det främsta verktygen för att stödja medarbetarna.

De flesta företagen har en positiv framtidstro, 65 av de 100 värst drabbade företagen uttrycker en positiv eller mycket positiv framtidstro. Endast 12 av företagen i denna kategori uttrycker en negativ eller mycket negativ framtidstro. Bland de 100 värst drabbade företagen är det endast sju som säger sig vara tvungna att avsluta verksamheten inom sex månader.

- Undersökningen är till hjälp när vi stöttar våra kunder att fortsätta växa. Det är viktigt att de har kontroll över sin ekonomi och har en plan för vad som händer till exempel om vi får en andra coronavåg, säger Sara Brandt vice vd och chef affärsområde Företagspartner Almi.

Om undersökningen
Undersökningen baseras på 1000 intervjuer med personer i företagsledande ställning. Den visar hur små och medelstora företag har påverkats av coronakrisen och vilka åtgärder de vidtagit. Intervjuerna genomfördes via telefon i juni 2020 av Origo Group. Urvalet är små och medelstora företag med upp till 250 anställda och en omsättning överstigande 4 miljoner kr.

Till undersökningen >>

https://www.almi.se/globalassets/almi/om-almi/undersokningar/foretagens-hantering-av-coronakrisen/sma-och-medelstora-foretags-hantering-av-coronakrisen.pdf

Läs även vad Almi kan göra för en smart omställning >>

https://www.almi.se/smart-omstallning

För ytterligare information kontakta:

Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi, tel 070-314 34 34.

Jonas Fasth, Göteborgs Universitet, 0705 448061

 


Ämnen: Almi

Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.