2023-03-08 06:30Pressmeddelande

Jämställdheten i Örebro läns styrelserum går långsamt visar Almis undersökning

Mikael Fällman, vd för Almi Företagspartner Mälardalen AB (Västmanland och Örebro län)Mikael Fällman, vd för Almi Företagspartner Mälardalen AB (Västmanland och Örebro län)

Almis årliga undersökning av jämställdheten i Örebro läns företag visar på en långsam ökning av jämställdheten i styrelserummen de senaste 10 åren. Andelen kvinnor som har en plats i någon styrelse har gått från år 2013 på 16 procent till 18 procent år 2023. Andelen kvinnliga vd:ar står still på samma procentuella siffra som 2013, det vill säga 11 procent under samma mätperiod. Även på ordförandeposten står det still i länet, siffran är 2023 densamma som det var 2013, endast i 11 procent av de undersökta bolagen svingas ordförandeklubban av en kvinna.

- Att belysa hur långsamt utvecklingen går i de här frågorna är så klart ledsamt men otroligt viktigt och som vd för Almi Mälardalen som verkar i Örebro län är det en trist statistik som vi nu presenterar, där vi i flera avseenden faktiskt står still i utvecklingen som till exempel statistiken som påvisar att vi har samma procentuella andel kvinnor som vd eller ordförande som 2013. Det är beklämmande på riktigt, att utvecklingen på den fronten verkar stå till i länet, säger Mikael Fällman, vd för Almi Mälardalen.

Genom Almis årliga styrelsekartläggning finns en gedigen kunskapsbank i form av en heltäckande statistik för alla aktiebolag som har minst fem anställda eller fem miljoner i omsättning sedan 2013. Siffrorna visar på en mycket långsam ökning av andelen kvinnor både på vd-posterna och i styrelserummen, men det finns ljuspunkter. Almi framhåller också i sin studie vikten av att ha ett aktivt styrelsearbete. Endast 52 procent av de undersökta företagen i Örebro län har två ordinarie ledamöter eller fler i styrelsen. När mätningarna startade år 2013 var det 51 procent.

- Almis erfarenhet är att de företag som vi arbetar med som väljer att ha ett aktivt styrelsearbete har en bättre tillväxtresa. Dessutom visar både internationella och nationella undersökningar att företag som har både kvinnor och män i styrelsen har bättre ekonomiska resultat. De kunskaperna behöver vi nå ut med och de kunskaperna behöver få ordentligt fäste bland länets företagare, avslutar Mikael Fällman.

Om kartläggningen med siffror från 2013 och 2023 avseende Örebro län

  • Andel kvinnor av totala antalet platser 16 > 18 procent
  • Andel bolag med kvinna som vd 11 > 11 procent
  • Andel bolag med minst en kvinna som ordinarie styrelseledamot 35 > 38 procent
  • Andel bolag med kvinna som ordförande 11 > 11 procent
  • Andel jämställda styrelser 13 >15 procent
  • Andel bolag med två eller fler ordinarie ledamöter 51 > 52 procent

Fakta om Styrelsekartläggningen 2023

Statistiken avser bolag med minst fem miljoner i omsättning och/eller minst fem anställda som har minst två ledamöter i styrelsen och är redovisad på länsnivå.

I Sverige fanns vid mättillfället:

  • 115 475 bolag med minst fem miljoner och/eller minst fem anställda.
  • 61 754 bolag minst två ordinarie ledamöter i styrelsen.

Data har inhämtats från UC i december månad 2022 och baseras på senast tillgängliga nyckeltal från respektive företag. I år är det tio år sedan Almi för första gången presenterade fakta kring könsfördelning i bolagsstyrelsers sammansättning och fördelningen av vd-poster i Sverige. Första kartläggningen genomfördes 2013 och har sedan 2017 tagits fram varje år och spänner nu över en tioårsperiod.Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Mikael Fällman
Vd, Almi Mälardalen (Västmanland och Örebro län)
Mikael Fällman
Annacarin Krum-Hansen
Marknad & kommunikation, Almi Mälardalen
Annacarin Krum-Hansen