2023-03-08 06:30Pressmeddelande

Jämställdheten i Västmanlands styrelserum går långsamt visar Almis undersökning

Mikael Fällman, vd för Almi Företagspartner Mälardalen AB (Västmanland och Örebro län)Mikael Fällman, vd för Almi Företagspartner Mälardalen AB (Västmanland och Örebro län)

Almis årliga undersökning av jämställdheten i Västmanlands företag visar på en ökning av jämställdheten i styrelserummen de senaste 10 åren – om än en långsam ökning. Andelen kvinnor som har en plats i någon styrelse har gått från år 2013 på 16 procent till 22 procent år 2023. Andelen kvinnliga vd:ar har ökat från 9 till 16 procent under samma mätperiod. Ordförandeklubban svingas av en kvinna i 17 procent av de undersökta bolagen jämfört med 9 procent 2013.

- Att belysa hur långsamt utvecklingen går i de här frågorna är så klart ledsamt men otroligt viktigt och som vd för Almi Mälardalen som verkar i Västmanland är det en viktig men trist statistik som vi nu presenterar. Utvecklingen går framåt, men det går långsamt, för långsamt, säger Mikael Fällman, vd för Almi Mälardalen.

Genom Almis årliga styrelsekartläggning finns en gedigen kunskapsbank i form av en heltäckande statistik för alla aktiebolag som har minst fem anställda eller fem miljoner i omsättning sedan 2013. Siffrorna visar på en mycket långsam ökning av andelen kvinnor både på vd-posterna och i styrelserummen, men det finns ljuspunkter. Almi framhåller också i sin studie vikten av att ha ett aktivt styrelsearbete. Endast 48 procent av de undersökta företagen i Västmanland har två ordinarie ledamöter eller fler i styrelsen. Det är samma siffra som när mätningarna startade år 2013.

- Almis erfarenhet är att de företag som vi arbetar med som väljer att ha ett aktivt styrelsearbete har en bättre tillväxtresa. Dessutom visar både internationella och nationella undersökningar att företag som har både kvinnor och män i styrelsen har bättre ekonomiska resultat. De kunskaperna behöver vi nå ut med och de kunskaperna behöver få ordentligt fäste bland länets företagare, avslutar Mikael Fällman.

Om kartläggningen med siffror från 2013 och 2023 avseende Västmanland

 • Andel kvinnor av totala antalet platser 16 > 22 procent
 • Andel bolag med kvinna som vd 9 > 16 procent
 • Andel bolag med minst en kvinna som ordinarie styrelseledamot 35 > 40 procent
 • Andel bolag med kvinna som ordförande 9 > 17 procent
 • Andel jämställda styrelser 14 > 14 procent.
 • Andel bolag med två eller fler ordinarie ledamöter 48 > 48 procent

  Fakta om Styrelsekartläggningen 2023

  Statistiken avser bolag med minst fem miljoner i omsättning och/eller minst fem anställda som har minst två ledamöter i styrelsen och är redovisad på länsnivå.

  I Sverige fanns vid mättillfället:

  • 115 475 bolag med minst fem miljoner och/eller minst fem anställda.
  • 61 754 bolag minst två ordinarie ledamöter i styrelsen.

  Data har inhämtats från UC i december månad 2022 och baseras på senast tillgängliga nyckeltal från respektive företag. I år är det tio år sedan Almi för första gången presenterade fakta kring könsfördelning i bolagsstyrelsers sammansättning och fördelningen av vd-poster i Sverige. Första kartläggningen genomfördes 2013 och har sedan 2017 tagits fram varje år och spänner nu över en tioårsperiod.Om Almi

Vi investerar i framtida tillväxt! Almi erbjuder lån, riskkapital och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Almi AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling. Almi Invest ägs till 100 procent av moderbolaget och bedriver riskkapitalverksamhet. Almis verksamhet ska utgöra ett komplement till den privata marknaden avseende företags behov av finansiering och affärsutveckling.


Kontaktperson

Magdalena Götheden
Marknad & kommunikation, Almi Mälardalen
Magdalena Götheden
Mikael Fällman
Vd, Almi Mälardalen (Västmanland och Örebro län)
Mikael Fällman